SAN DIEGO BUJINKAN DOJO
   
 

 

| Home | Curriculum | Lineages | Hatsumi Sensei | Takamatsu Sensei | Instructor | Pictures | Contact | News | Schedule | Guidelines | Links |

   

SAN DIEGO BUJINKAN DOJO

CHULA VISTA, CALIFORNIA

©2016 SAN DIEGO BUJINKAN DOJO

The following are the schools taught by Soke Maasaki Hatsumi:

  • 34th Soke - Togakure Ryu Ninjutsu "Hidden Door School"
  • 28th Soke - Gyokko Ryu Koshijutsu "Jewel Tiger School"
  • 28th Soke - Kuki Shinden Ryu Happo Hikenjutsu "Nine Demonds School"
  • 26th Soke - Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu "Immovable Heart School"
  • 21th Soke - Gyokushin Ryu Ninjutsu
  • 18th Soke - Koto Ryu Koppo Taijutsu "Tiger Knocking Down School"
  • 18th Soke - Gikan Ryu Koppojutsu "Truth, Loyalty, and Justice School"
  • 17th Soke - Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu "High Tree, Raised Heart School"
  • 14th Soke - Kumogakure Ryu Ninpo "Concealing Cloud School"